• Bezpieczna szkoła

   •  

    Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://zs-raciaz.edupage.org/

    Zespół Szkół w Raciążu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Raciążu.

    • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-17.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-17.

    Status zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niespełnione wymagania

    • Nie.

    Powody braku spełaniania wymagań

    • Filmy zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie ustawy.

    Przygotowanie deklaracji dostępności

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-30.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej - https://validator.w3.org/nu/?showimagereport=yes&useragent=Validator.nu%2FLV+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices&acceptlanguage=&doc=https%3A%2F%2Fzs-raciaz.edupage.org%2F

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-30.

    Skróty klawiaturowe

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Kocięda, sekretariat-zs@raciaz.edu.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 2367191031 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Zespół Szkół w Raciążu

    Kilińskiego 64
    09-140

    Parking

    • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
    • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
    • Parking jest bezpłatny.
    • Parking znajduje się przed wejściem do budynku szkoły. Z parkingu można skorzystać z podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły z parkingu prowadzi jedno wejście szerokie, przeszklone.

    Pies asystujący

    • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

    Wejście do budynku

    • Do wejścia głównego wjeżdża się bramą główną bądź wchodzi furtką znajdującą się przy bramie głównej. Wchodzi się z parkingu, przy wejściu głównym znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.
    • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
    • Do wejścia prowadzą schody.
    • Przy schodach znajduje się poręcz.
    • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
    • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
    • Otwierają się na zewnątrz.
    • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
    • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
    • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.

    Przestrzeń za wejściem

    • Za wejściem jest szeroki korytarz na którym znajduje się portiernia z pracownikiem obsługi. Niedaleko portierni jest sprawna winda.
    • Punkt obsługi znajduje się na holu przy wejściu

    Ciągi poziome

    • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.
    • Wszystkie korytarze są dostępne.

    Ciągi pionowe

    • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
    • Możesz skorzystać z windy.

    Schody

    • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

    Winda

    • Drzwi windy otwierają się automatycznie
    • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
    • Winda znajduje się w budynku
    • na parterze przy portierni
    • Kabina windy ma głębokość 140 centymetrów i szerokość 90 centymetrów.
    • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
    • Oznaczenia są kontrastowe.
    • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 40 centymetrów.
    • W razie problemów - zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 236791031

    Pomieszczenia

    • Około 80% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

    Łazienka

    • Nie mamy dostępnej toalety.

    Aplikacje mobilne

    brak

    Dodatkowe informacje

     Telefon bezpieczeństwa
     Telefon zaufania
     RODO -> rodo_zs.pdf